Core Team


Birat Prasad Shrestha
CONSULTANT
Dr. Harihar Acharya
SENIOR CONSULTANT
Keshav Gyawali
CONSULTANT
Mahesh P. Adhikari
SENIOR CONSULTANT
Ramesh Shrestha
MANAGING PARTNER
Rojan Baniya
CONSULTANT
Santosh Sharma
CONSULTANT
Sujan Raja Shrestha
CONSULTANT
Unita Shrestha
CONSULTANT
Jeewan Hyongju
CONSULTANT
Subarna Sharma
RESEARCH ASSOCIATE
Dipesh Shrestha
RESEARCH ASSOCIATE
Aditi Poudel
RESEARCH ASSOCIATE

Advisory Team


Dr. Binod Krishna Shrestha
ADVISOR