Core Team

Birat Prasad Shrestha
Consultant
Dr. Harihar Acharya
Senior Consultant
Keshav Gyawali
Consultant
Mahesh P. Adhikari
Senior Consultant
Pradip Maharjan
Consultant
Ramesh Shrestha
Managing Partner
Rojan Baniya
Consultant
Santosh Shrama
Consultant
Sujan Raja Shrestha
Consultant
Unita Shrestha
Consultant

Advisory Team

Dr. Binod Krishna Shrestha
Advisor